it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Faglig it-vejlederkursus

Kursus

Tilbud om uddannelse af faglige it-vejledere for STX -HF og VUC i fagene matematik, samfundsfag, engelsk og dansk

september – december 2014

 

Hent kursusinvitation i PDF  

Motivering og mål

I en artikel fra Danmarks Evalueringsinstitut, der opsummerer forskningen inden for anvendelsen af it i skolerne, anføres det at:

” Der er behov for en fagdidaktisk anvendelse hvor it ikke bare er et værktøj til at skrive eller præsentere, men hvor der er fokus på at udnytte it’s potentiale i de enkelte fag (..)Kommer it ind i undervisningen som et bevidst greb både pædagogisk og fagligt, kan eleverne møde fagligt stof på forskellige måder og gennem flere kanaler, fx også lyd, billeder og interaktion, og både læsesvage elever og stærke elever kan få materiale der udfordrer dem på et niveau og en måde der passer til dem. ”[1]

Målet med IT-Center Fyns kursusrække for it-vejledere i HF-VUC er at imødekomme netop denne opfordring, og få fagene til i øget omfang at bruge materialer udviklet til undervisningsbrug og udnytte de mange digitale muligheder for at undervisere og elever selv producerer materiale til undervisningen i deres fag.

Samtidig er det ambitionen med uddannelsen af faglige it-vejledere at foretage en styrkelse af den traditionelle it-indsats på skolerne, hvor der med de mange nye it-muligheder er et behov for fagdidaktisk inspiration og en i fagene koordineret indsats. Den traditionelle datavejleder kan med fordel påtage sig rollen som det koordinerende led mellem de faglige vejledere og ledelsen og være behjælpelig med de tekniske problemer der stadig vil opstå blandt kollegaerne.

 

Positive erfaringer fra FoU projekt på gymnasier på Fyn

På Fyn har 10 gymnasier gennemført et forsøg med ovenstående fokus, hvor over 50 lærere og it-vejledere fra ovenstående faggrupper deltog i et fagligt og didaktisk it-kompetenceløft med henblik på at indtræde i rollen som faglige it-vejledere. Over fire kursusdage deltog de kommende faglige it-vejlederne dels i oplæg fra forskere og undervisere med særlig it-ekspertise og dels i workshops i de enkelte faggrupper.

De fynske deltagere evaluerede det faglige it-vejlederkursuskonceptet meget positivt og i forhold til skolernes praksis, er det tydeligt at de faglige it-vejledere især bidrager til at:

 • Implementere nye it-pædagogiske værktøjer og læremidler
 • Opdatere, inspirere og instruere deres faggruppekolleger i integration af pædagogisk it i fagene via workshops.
 • Deling af eksisterende viden om pædagogisk it i faggruppen.
 • Koordinere, planlægge og varetage skolens løbende, interne efteruddannelsesbehov
 • Udgøre en meget hensigtsmæssig kommunikations– og distributionskanal. Relevante nyheder om pædagogisk it kan mere effektivt kommunikeres ud til en afgrænset gruppe af faglige it-vejledere, end til den samlede bestand af gymnasielærere.

 

Efterfølgende deltager de faglige vejledere i et inspirerende netværk af faglige it-vejledere fra alle IT-Center Fyns skoler, så de hele tiden får nye input og holdes opdaterede på udviklingen i fagene.

 

Tilbud om kursus i efteråret 2014 for fire fag

I første omgang udbydes faglig it-vejleder kurset for fagene matematik, samfundsfag, engelsk og dansk i skoleåret 2014. I skoleåret 2015-16 udbydes kursus for andre faggrupper.

 

Struktur

Kurset afvikles over fire kursusdage fra 9:00 til 16:00 på et gymnasium på Fyn.

De enkelte kursusdage er opbygget som en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg og faglige workshops med hands-on tilgang i de enkelte fag (fx under ledelse af fagkonsulenter)

 

De fire dage vil indeholde følgende temaer:

 1. kursusgang: 2/9: Fagenes udfordringer i en digital fremtid

 • Status fra Ministeriet på digital eksamen.
 • Digital Dannelse
 • Digitale medier-lyd, billeder og video som middel til nye rettestrategier og responsformer

Formiddag: Oplæg fra og drøftelser med Ministeriet og Center for Digital Dannelse

Eftermiddag: Workshops for faggrupperne med fagkonsulenter om sidstnævnte tema.

      

       2. kursusgang: 1/10 Samarbejde i grupper frem for fordeling af opgaverne

 • Elevaktiverende undervisning – fra kooperativ til kollaborativ
 • E-tavler, interaktive projektorer og skærmdeling
 • Online samarbejdsplatforme

Formiddag: Oplæg fra og drøftelser med forskere om didaktik 2.0 og elevaktiverende undervisnings- og arbejdsformer

Eftermiddag: Faggruppebaserede workshops om ændrede arbejdsformer for eleverne, hvor indholdet på deres skærme kommer i spilfx via ScreenLeap, Padlet,SmartPoll, NearPod, Socrative, Prezi, MindMup, Quizlet m.fl

 

 

3. kursusgang: 10/11 Undervisningsmidler - nye funktioner og producenter

 • At navigere i det digitale læremiddellandskab
 • I – og e-bøger
 • Læreren og eleven som producent af egne digitale læremidler
 • It´s free: iTunes U, OER, YouTube

 

Formiddag: Oplæg fra og drøftelser med forlag og faglige it-vejleder med erfaring i elevproducerede læremidler.

 

Eftermiddag: Faggruppebaserede workshops om produktion af digitale læremidler

 

 

4. kursusgang: 2/12 Fagligt potentiale i omtænkning af undervisningens     struktur og organisering?

 • The Flipped Classroom - nye veje til faglig fordybelse?
 • Nem produktion af læringsvideoer og opfølgende spørgeskemaer
 • Faglig læsning i the Flipped Classrom

 

Formiddag: Oplæg fra og drøftelser med undervisere og forskere om Flipped Classroom

 

Eftermiddag: Faggruppebaserede workshops med erfarne faglige it-vejledere om bl.a. produktion af kvalificerede læringsvideoer samt opfølgende spørgeskemaer

 

 

Kursusopgave: I løbet af kurset skal hver enkelt deltager planlægge en workshop for egne faggruppekolleger og dele den med de øvrige deltagere på kursets hjemmeside.

 

NB: Der vil blive nedsat en udviklingsgruppe bestående af kommende deltagere på kurset, der skal bidrage med ideer og perspektiver på kursusdagenes form og indhold.

 

Løbende information om kurset kan findes på vores hjemmeside, hvor der også til inspiration ligger funktionsbeskrivelse for de faglige it-vejledere på Sct. Knuds Gymnasium.

 

Pris og tilmelding:

Frist for tilmeldinger fra den enkelte skole d. 30/4 til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm, anlu@itcfyn.dk. Pris: ca. 5.000,00 kr. pr deltager.


[1] Sanya Gertsen Pedersen, evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA):Skoler skal hæve it-ambitioner. Politiken, 2011

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 04. september 2014 kl. 00.00

Til: 02. december 2014 kl. 00.00

lokation for event

Lokation

En partnerskole i Odense
Odense C

mailadresse tilmelding

Tilmelding

anlu@itcfyn.dk senest d. 30/4