it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-Pædagogik


Oversigt over IT-Center Fyns læringsnetværk

IT-Center Fyns læringsnetværk skaber rammerne for at undervisere og ledere på tværs af skolerne i fællesskab kan undersøge og analysere det didaktiske potentiale i læringsteknologi. Møderne tilrettelægges i et digitalt dannelsesperspektiv og i tæt samarbejde med partnerskolerne.

Samlet oversigt over arrangementer 2018

Uddybende beskrivelse af it-didaktiske netværk

Se datoer og mødeindhold på itcfyn.dk/kurser-arrangementer

Vi tilbyder følgende netværk:

 • Eksperimentarium for pædagogisk it
 • Tid til IT-netværk
 • Computational Thinking-netværket
 • Ledernetværk
 • Digitale SOSUskoler

PIT. Eksperimentarium for pædagogisk it

(tidligere netværk for faglige it-vejledere)

Målgruppe: STX-HF og VUC. Undervisere med bred interesse for at inddrage it i undervisningen. Både frontløbere og mellemgruppen.

Mål og indhold: Videndeling om deltagernes seneste opdagelser og forsøg med læringsteknologi som katalysator for nye former for undervisning af eleverne. Ambitionen er at udfordre hinanden, så alle bliver endnu skarpere på brug af pædagogisk it i undervisningen. Didaktiske og tekniske problemstillinger diskuteres også, så skolerne kan lære af hinandens erfaringer og undgå de værste faldgruber. Deltagelse i netværket garanterer, at skolen altid er opdateret om den seneste udvikling inden for læringsplatformene (Office 365 fra Microsoft og Googles Gsuite for Education), udviklingsprojekter på partnerfællesskabets skoler og diverse udspil fra ministerier og styrelser

Eksempler på indhold:

 • Aktive, producerende og digitalt dannede elever
 • Spilbaseret læring
 • 21st Century Skills
 • Evaluerings- og feed back former
 • Design Thinking 

Organisering: To årlige heldagsmøder og to virtuelle møder i faggrupper. Løbende videndeling og opdatering.

Tid til IT-netværk

Målgruppe: STX-HF-VUC-SOSU. Undervisere med behov for tid og støtte til at tilegne sig grundlæggende it-didaktiske kompetencer og dannelse

Mål og indhold: På hvert møde er der mange gode kræfter til at rådgive, inspirere, støtte og hjælpe når teknikken spænder ben for at bruge it i fagene. Der er netop tid til at deltagerne, med afsæt i egne undervisningsforløb, bliver fortrolige med, får mod til og kommer videre med at bruge it-værktøjer, der kan gøre en didaktisk forskel for eleverne og spare tid.

Møderne sætter fokus på de didaktiske og teknisk mest effektive værktøjer, der allerede bliver benyttet på mange gymnasier blandt de såkaldte "spydspidser", men som ikke alle lærere har fået taget til sig.

Helt konkret lærer du blandt andet at:

 1. Sætte billeder og lyd på din undervisning. Lær fx at lave en læringsvideo og sæt dine elever til at producere.
 2. Evaluere og give feedback på nye måder. Brug de værktøjer, der allerede er i din skoles læringsplatform (fx Office 365 eller Google) til at forstærke dialogen med eleverne.
 3. Håndtere klasserumsledelse i en digital tidsalder. Få inspiration til og viden om effektive greb til at imødegå diverse forstyrrelser fra elevernes utallige devices , som mange lærere med rette føler sig udfordret af.

NB: På hvert møde er der, udover det fastlagte tema, altid tid til at deltagerne kan spørge ind til selvvalgte emner og udfordringer.

Organisering: Første runde af netværket med det angivne indhold afvikles marts-maj 2018. Der tilstræbes fleksibilitet i deltagelsen, således at alle tre mødetemaer bliver gentaget to gange i løbet af foråret.

Computational Thinking-netværket

Målgruppe: Undervisere fra STX-HF, VUC og SOSU, der er nysgerrige efter at undersøge, undervise og fabrikere med digital teknologi. Det tilstræbes at alle større faggrupper repræsenteres.

Mål og indhold: I fællesskab undersøger vi hvad Computational Thinking er, hvorfor det giver mening at inddrage C.T i alle faggrupper, og hvad begrebet kan give os som vi ikke havde før.

Netværket vil arbejde aktivt med udvikling af prototyper og undervisningsdesigns, der har potentiale til at blive en integreret del af en digital faglig og flerfaglig undervisning. Inspireret af design thinking processen fra idé til værdiskabelse, vil der være fokus på inddragelse af digitale innovative kompetencer og deres betydning for digital dannelse/design Bildung.

Organisering: Fire fysiske halvdagsmøder om året. Tre af møderne finder sted på Nyborg Gymnasiums Makerspace med henblik på at give deltagerne mulighed for at arbejde hands on med de digitale teknologier. Derudover er det muligt at deltage i fælles studietur til Fablearn.eu d. 18. juni. Imellem de fysiske møder inviteres der til tre virtuelle møder samt løbende videndeling og opdatering.

Ledernetværk

Målgruppe: Ledere fra STX, HF, VUC og SOSU

Mål og indhold: Med Computational Thinking, udfordringerne ved datasikkerhed, digitaliseringen af undervisningen og ikke mindst løbende efteruddannelse af alle medarbejdere til at kunne følge med den teknologiske udvikling, er det essentielt at vi samarbejder om at løse opgaven. Med ledernetværksmøderne er det muligt for lederne på den enkelte skole at erfaringsudveksle med andre ledere og få inspiration udefra til at blive bedst klædt på til opgaven.

Eksempler på indhold:

 • Læringsteknologi som katalysator for et nyt læringsparadigme
 • Valg og implementering af ny læringsteknologi
 • Udvikling og udfordringer på skolens læringsplatforme (Office 365 og GSuite for Education)
 • Digital dannelse. Operationalisering i et elev og lærerperspektiv
 • Big data og learning analytics

Organisering: To årlige møder i forlængelse af IT-Center Fyns styregruppemøde. Løbende videndeling

Digitale SOSUskoler

Målgruppe: Alle SOSUskoler. Skoler udenfor partnerfællesskabet inviteres til at deltage i netværket i 2018

Mål og indhold: Netværkets formål er at bidrage til en løbende opkvalificering og udvikling af undervisernes it-kompetencer og digitale dannelse. Derfor tilbyder vi et dialog-, samarbejds- og samskabelsesrum, der genererer deling af viden og erfaringer med henblik på sparring og problemløsning. Fokus er bl.a. på:

 • Fra visioner til praksis. Hvordan kan it indgå som en del af de pædagogiske og didaktiske overvejelse hos underviseren og den faglige kompetence hos afgangseleven?
 • Kompetent kommunikation med IKT. Hvordan kan pædagogisk it understøtte brobygning og kommunikation mellem skole og praktik?
 • Nye digitale læremidler og velfærdsteknologier. Fælles undersøgelser i et kritisk perspektiv.
 • Digital dannelse. Definere, konkretisere og operationalisere begrebet i forhold til såvel undervisere som elever.

Netværket udvælger i fællesskab efter behov substantielle it-pædagogiske indsatsområder, som i særlig grad tematiseres og tilrettelægges som afgrænsede forløb, hvor hensigten er at kvalificere skolernes indsigt og handlemuligheder indenfor det pågældende område. I dette skoleår arbejder netværket med indsatsområdet: Dygtige og digitalt dannede SOSU-elever på skolens LMS

Organisering: De deltagende SOSUskoler er repræsenteret med en eller to repræsentanter afhængig af skolens størrelse. Skolerepræsentanterne har en arbejdsfunktion i forhold til pædagogisk it og med reference til skolens ledelse.

Der afholdes otte årlige møder på ca. tre timers varighed, ad hoc virtuelle møder og løbende videndeling.