it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Konsulentydelser og rådgivning


IT-Center Fyn tilbyder, som del af den samlede IT-supportpakke til skolerne, en række ydelser, som kan hjælpe skolerne i deres arbejde med at drifte og udvikle skolen, og som skolerne kan trække på i det omfang, der er behov. Det kan virke uoverskueligt, hvad der tilbydes, og derfor udgiver vi dette katalog med en oversigt over opgaver, som skolerne kan få hjælp til hos IT-Center Fyn.

 

Opgaverne vil for de flestes vedkommende have et omfang, der kræver en opgavebeskrivelse, så der er en klar forventningsafstemning, inden man går i gang. Nogle af opgaverne vil vi tage betaling for, mens andre indgår i det arbejde, der ydes skolerne. Hvis opgaven kræver timebetaling, vil opgave­beskrivelsen selvfølgelig indeholde et økonomisk estimat for opgaven. 

 

Konsulentydelser, som er indeholdt i skolernes basisbetaling til IT-Center Fyn

 

Sparring ved udarbejdelse af IT-strategi

IT-Center Fyn deltager gerne i en sparring vedr. udarbejdelse af skolens IT-strategi. Vi har erfaring med, at en dialog kan højne kvaliteten af strategien, og vi kan udfordre strategien inden for de områder, hvor vi har ekspertise - især de tekniske og de IT-pædagogiske. 

 

Deltagelse i forberedende møder vedr. flytninger, om- og nybygning

IT-Center Fyn har stor erfaring i at indgå i den indledende fase af et byggeri så fx IT-infrastruktur og lokaler til IT-Supporterne indtænkes i projektet fra starten.

 

Opstart og løbende support af LM-systemerne Office 365 eller Google Apps

Et nyt LM-system integrerer dybt i IT-Center Fyns systemer. Vi har derfor udarbejdet en beskrivelse af den organisering og planlægning, som skolerne er nødt til at gøre sammen med os, inden projektet igangsættes.

 

Rådgivning ved indkøb og implementering af ikke standardiserede systemer f.eks. alarmsystemer, varmestyringssystemer, adgangssystemer m.m. som skal bruge netforbindelse

IT-Center Fyn har erfaring fra andre skoler vedr. disse områder og det kan kræve tilretning af netværket for at få det til at virke. Vi indgår gerne i en dialog med skolen og leverandøren.

 

Rådgivning i forbindelse med indkøb af ny printer eller multifunktionsmaskine

IT-Center Fyn tilbyder at bidrage med vores erfaring, når der skal indkøbes nye printere eller multi­funktions­maskiner, så vi sikrer, at de valgte modeller er kompatible med vores skyprintsystem, Papercut.

 

Rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af brugt IT-udstyr

IT-Center Fyn tilbyder at skabe kontakt til virksomheder, som tilbyder sikker bortskaffelse af udtjent IT udstyr.

 

Telefonsystemer

IT-Center Fyn tilbyder skolerne en Skype for Business telefoniløsning i samarbejde med ATEA. Vi tilbyder rådgivning og sparring om dette system inden køb.

 

Rådgivning i forbindelse med indkøb af IT-udstyr samt indkøb, installation og administration af licenser

Rådgivning og bestilling af IT-udstyr sker gennem IT-Center Fyns indkøbsportal på e-mail: bestilling@itcfyn.dk. Der gives også telefonisk rådgivning – ring: 6565 2000

 

Rådgivning i forbindelse med digitale eksaminer - gennemførelse, sikkerhed, overvågning

Indførelse af digitale eksamener fra 2016 giver udfordringer for skolerne. IT-Center Fyn har deltaget i forarbejdet til netprøver.dk, og vi vil hjælpe skolerne med at få det IT-tekniske til at fungere optimalt.

 

Rådgivning vedr. administrative processer

IT-Center Fyn har egen erfaring med anvendelse af IT-systemer til understøttelse af de administrative processer inden for fakturaflow og procedurer for sikker opbevaring af data i dokument­håndterings­systemer, sikker e-mail, digital post med e-boks og skabelonsystemer så skolens designmanual afspejles i alle dokumenter og e-mails, der udarbejdes på skolen.

 

Rådgivning og deltagelse i udarbejdelse af IT-vejledninger for elever/kursister og lærere

IT-Center Fyn tilbyder at deltage i udarbejdelsen af IT.vejledninger. Gode IT-vejledninger kan lette arbejdet for alle og gøre dagligdagen mere smidig.

 

Sparring og rådgivning inden for det IT-pædagogiske felt

IT-Center Fyn tilbyder inden for det IT-pædagogiske felt:

Planlægning af workshops, temadage m.m.

Drøftelse af generelle it-pædagogiske spørgsmål med skolerne

Indkøb og brug af elektroniske e-tavler i undervisningen

Praktisk anvendelse af Web 2.0 værktøjer

Flipped Learning

 

Konsulentydelser som vil kræve betaling til IT-Center Fyn eller tilknyttede konsulenter

Indførelse af nye systemer

Vælger skolen at indføre nye systemer, som ikke er en del af vores standard SLA, og som kræver arbejde, der ligger ud over tilknytning til netværket mm., kan det betyde ekstraudgifter til IT-Center Fyn. Denne opgave vil oftest blive varetaget af leverandøren som del af leverancen, men kan også kræve IT-Center Fyns deltagelse. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at den lokale tekniker inddrages så tidligt som muligt i processen omkring erhvervelse af systemet, så vi kan finde ud af, hvad det betyder for det nye systems integration i IT-Center Fyn.

Nye UMS-Moduler

IT-Center Fyn leverer en UMS-grundpakke til alle skoler, som del af basisbetalingen. Moduler ud over grundpakken, som skolen vælger at købe, bliver faktureret til skolen, og IT-Center Fyns deltagelse i implementeringen vil blive faktureret efter forbrugt tid.

 

Deltagelse i IT-pædagogiske udviklingsprojekter på skolen

IT-Center Fyn har et stort netværk af kompetente undervisere at trække på, når skolen vil gennemføre IT-pædagogiske udviklingsprojekter. IT-Center Fyns egne IT-pædagogiske konsulenter kan også deltage.

 

Udvikling og gennemførelse af IT-pædagogiske uddannelsesforløb f.eks. uddannelsen til Faglig IT-Vejleder

IT-Center Fyn tilbyder denne uddannelse, som fokuserer på pædagogisk anvendelse af IT inden for specifikke fag.

 

Undervisning i IT-pædagogiske værktøjer

IT-Center Fyn tilbyder kurser i f.eks. anvendelse af elektroniske e-tavler, Web 2.0-værktøjer, Flipped Learning-redskaber el. lign. Undervisningen gennemføres typisk af undervisere, som vi trækker på ved disse opgaver.